Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - Cluj

PARTENERI

http://www.clujust.ro/
http://baroul-cluj.ro
http://unbr.ro

TWITTER

  • Citeste despre Anunț pentru stagiarii de an II - ian.2012 - înscrieri la cursurile INPPA 2012: http://t.co/ZIEYgcKY
  • Citeste despre Anunț pentru stagiarii de an I - ian.2012: http://t.co/qvEFJgqz
  • Citeste despre Conferință Noul Cod Civil - organizată de Baroul Cluj și Curtea de Apel Cluj: http://t.co/rMTfY1o2
  • Citeste despre !! Obiecte pierdute !: http://t.co/urT07l2c
  • Citeste despre ! ! ! Anunţ important ! ! !: http://t.co/RObCnP0S
  • Citeste despre Hotărârea nr.147 de validare a dosarelor de înscriere la examenul de admitere în profesia de avoc... http://t.co/7byg66Tm
  • Citeste despre În atenţia stagiarilor de anul I: http://t.co/lCoJwgw
  • Citeste despre Conferinţe pe tema Noului Cod Civil: http://t.co/1HWW9K4
  • Citeste despre în atenţia stagiarilor de anul I: http://bit.ly/mQu4vM
  • Citeste despre av. Marius Harosa: http://bit.ly/kcPucj

Examen de absolvire INPPA - sesiunea noiembrie 2017

Examen de dobândire a titlului profesional de avocat definitiv
Data, ora şi locaţia: 26 Noiembrie, 2017 - 10:00 - Cluj-Napoca, Universitatea creștină Dimitrie Cantemir-Facultatea de drept, str Burebista nr. 2

**************************************************************************************************************
Publicăm Decizia nr 273/08.12.2017 privind validarea rezultatelor examenului de absolvire INPPA 2017 ( cu anexa pentru Centrul Teritorial Cluj a INPPA)
***************************************************************************************************************
Comisia Naţională de Examen
PROCES VERBAL
privind soluţionarea contestaţiilor la punctaj,  formulate de candidaţii care s-au prezentat la proba de examen din data de 26 noiembrie 2017

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (4) din Regulamentul examenului de absolvire a INPPA,
COMISIA NAŢIONALĂ DE EXAMEN,

Analizând contestaţiile la punctaj formulate de candidaţii care s-au prezentat la proba de examen din data de 26 noiembrie 2017,
CONSTATĂ ŞI DISPUNE URMĂTOARELE:

I. În urma reverificării tuturor lucrărilor candidaţilor care au formulat contestaţii la punctaj, s-a constatat că nu există diferenţe între punctajul iniţial acordat acestor lucrări şi punctajul rezultat în urma reverificării.
II. Se resping toate contestaţiile la punctaj formulate de candidaţii care s-au prezentat la examenul din data de 26 noiembrie 2017. În consecinţă, lista cu rezultatele obţinute de candidaţii care s-au prezentat la examenul de absolvire a INPPA, publicată la data de 29 noiembrie 2017 pe pagina web a I.N.P.P.A. şi afişată la centrele de examen, devine lista finală a rezultatelor obţinute de candidaţii la examenul de absolvire a INPPA, sesiunea noiembrie 2017.
III. Prezentul proces verbal se va publica pe paginile web ale I.N.P.P.A. şi ale centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. – şi se va comunica vicepreşedinţilor coordonatori ai centrelor de examen.
P R E Ş E D I N T E,
Av. dr. Traian Briciu

****************************************************************************************************************
Pulblicăm mai jos rezultatele la examenul de absolvire a INPPA, sesiunea noiembrie2017

contestaţiile privind operaţiunile de corectare pot fi depuse până cel mai târziu la data de 30 noiembrie 2017, orele 12,00, prin: Fax la nr. 021.330.12.97 sau E-mail: office@inppa.ro
contestaţiile vor viza exclusiv operaţiunile de numărare a punctajului fără a indica în vreun fel probleme ce ţin de baremul de evaluare sau corectare.
contestaţiile vor fi primite numai sub forma-tip pe care o atasam

*******************************************************************************************************************
Publicăm atasat subiectele si baremele de la proba scrisa a examenului de absolvire a INPPA care s-a desfășurat astăzi, 26 noiembrie 2017.

Contestațiile se depun prin fax si/sau email la INPPA. Termenul limita de depunere a contestațiilor va fi luni, 27 noiembrie 2017, ora 14.00.

Găsiți mai jos și modelul de contestație.

*****************************************************************************************************************
În atenția candidaților la examenul de absolvire a INPPA din 26 noiembrie 2017, ora 10,00

****************************************************************************************************************
Mai jos în pagină găsiţi repartizarea candidaţilor Centrului teritorial Cluj al INPPA la proba scrisa a examenului de absolvire.

În cazul în care se constată vreo eroare în afişarea numelor candidaţilor, rugăm a se contacta secretariatul INPPA Cluj.

Candidaţii se vor prezenta la sala de examen OBLIGATORIU la ora 9.20-9.30 cel târziu cu actul de identitate.
Actele de identitate acceptate sunt cardul de avocat, cartea/buletinul de identitate, adeverinţa provizorie de identitate (în caz de pierdere a cărţii/buletinului de identitate), paşaportul sau permisul de conducere, prezentate în original şi aflate în termen de valabilitate; copii ale acestora sau alte documente nu vor putea fi luate în considerare.

Este permis accesul în sala de examen cu legislaţie neadnotată şi necomentată.

Este strict interzis accesul în clădire cu mijloace electronice de comunicare sau de informare, sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile, pda-uri, notebook-uri).

****************************************************************************************************************
Acces profil candidat: În atenția avocaților stagiari care urmează să susțină examenul de absolvire a I.N.P.P.A., sesiunea noiembrie 2017

Pentru a avea acces la profilul dumneavoastră, corespunzător examenului de absolvire a I.N.P.P.A. – sesiunea noiembrie 2017, consultaţi informaţiile transmise pe email şi/sau SMS.

În situația în care nu aţi primit email şi/sau SMS cu informaţiile necesare pentru accesarea profilului dumneavoastră, vă rugăm să accesaţi: https://www.ifep.ro/ProfileRequest.aspx

****************************************************************************************************************
Candidații se vor prezenta la locația de examen la ora 9,30 cel târziu, având asupra lor cărțile de identitate.
Până la ora 10.00, ora de începere a probei scrise, candidații vor fi conduși în sala de examen, accesul după ora 10.00 în clădire nemaifiind permis.

****************************************************************************************************************
Publicăm Procesele verbale privind rezultatele la probele orale de examen, desfășurate în perioada 14-17 noiembrie 2017

****************************************************************************************************************
CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR PENTRU EXAMENUL DE ABSOLVIRE este următorul:

9-20 octombrie 2017 – perioada de înscriere și plată a taxei de 700 lei
26 octombrie 2017 – termenul de depunere a lucrărilor profesionale
14-17 noiembrie 2017 – programarea colocviilor (proba orală), astfel:
14 noiembrie: disciplinele DUE și DEM
15 noiembrie: disciplinele OEPA și DEDO
16 noiembrie: disciplinele DC și DPC
17 noiembrie: disciplinele DP și DPP
26 noiembrie 2017 – susținerea probei scrise de examen

Probele orale de examen, programate în perioada 14-17 noiembrie, se sustin la sediul INPPA din str Pavel Rosca nr. 8

******************************************************************************************************************
Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților
CONSILIUL DE CONDUCERE

HOTĂRÂREA NR. 5
privind Examenul de absolvire a cursurilor de pregătire profesională inițială organizate în anul 2017 în cadrul I.N.P.P.A. / Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A.
25 august 2017

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat modificata prin Legea nr.25/2017 și republicată precum și ale Statutului profesiei de avocat
Luând în considerare Hotărârea nr. 525/01.09.2012 a Consiliului UNBR privind adoptarea Regulamentului examenului de absolvire al Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților
Consiliul de Conducere al Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților,
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. – Examenul de absolvire pentru avocații stagiari aflați în anul II de pregătire profesională inițială în cadrul I.N.P.P.A./Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. precum și pentru avocații stagiari care nu au promovat examenul de absolvire a I.N.P.P.A. în sesiuni anterioare va începe la data de 10 noiembrie 2017 şi este organizat de I.N.P.P.A. şi Centrele teritoriale ale I.N.P.P.A., cu sprijinul barourilor arondate acestora, sub coordonarea Consiliului U.N.B.R..

Art. 2. – Examenul de va desfășura conform prevederilor Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire a Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților adoptat prin Hotărârea nr. 525/01.09.2012 a Consiliului U.N.B.R.

Art. 3. – Taxa pentru examenul de absolvire este de 700 lei şi se va plăti în contul I.N.P.P.A. / Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A., cel mai târziu până la data de 03 noiembrie 2017. Neplata taxelor de școlarizare (anul I și anul II) precum și neplata taxei pentru examen atrage imposibilitatea de participare la examen.

Art. 4. – Examinarea candidaților se va face în două etape. Prima etapă constă în probe orale (colocvii) cu caracter preponderent practic şi aplicativ, la disciplinele: Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, Drept civil, Drept procesual civil, Drept penal şi Drept procesual penal, Dreptul Uniunii Europene, Dreptul European al Drepturilor Omului şi Dreptul European al Muncii. Cea de-a doua etapă constă într-o probă scrisă la disciplinele: Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, Drept civil, Drept procesual civil, Drept penal şi Drept procesual penal.

Art. 5. – Examinarea candidaților la probele orale se va face începând cu data de 10 noiembrie 2017, la toate disciplinele urmate în cadrul activităților tutoriale.

Art. 6. – (1) Dezbaterile în cadrul probei orale vor avea la bază tematica parcursă în cadrul activităților tutoriale desfășurate în cadrul INPPA, la fiecare materie de examen. Se vor avea în vedere și lucrările profesionale pe baza cărora se realizează caietul de lucrări profesionale. Examinarea orală se face punându-se la dispoziția candidaților legislația în vigoare la materia examinată și ținându-se cont de jurisprudența obligatorie pentru instanțele judecătorești, la zi, a Înaltei Curți de Casație și Justiție.
(2) La disciplina Organizarea și exercitarea profesiei de avocat candidaților li se va solicita rezolvarea unei ”situații – problemă” privind deontologia și etica profesională și regulile de conduită în profesia de avocat.

Art. 7. – Candidații declarați admiși la probele orale vor susține proba scrisă care constă în rezolvarea unui număr de 50 de cazuri practice, fiecărei întrebări îi vor corespunde mai multe variante de răspuns din care una sau două pot fi corecte, existând posibilitatea ca toate variantele de răspuns să nu fie corecte.

Art. 8. – Subiectele pentru proba scrisă vor fi unice iar examenul se va susține în cadrul I.N.P.P.A. şi al Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. la aceeaşi dată, respectiv 26 noiembrie 2017, cu începere de la ora 10.00. Conducerile I.N.P.P.A. / Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. vor afișa în timp util locul desfășurării probei scrise.

Art. 9. – (1) Prezenta hotărâre va fi afișată pe pagina web a I.N.P.P.A. – www.inppa.ro, va fi comunicată Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. şi Uniunii Naționale a Barourilor din România.

(2) Dispozițiile prezentei Hotărâri se completează cu dispozițiile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire a Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților adoptat prin Hotărârea nr. 525/01.09.2012 a Consiliului U.N.B.R. ( vezi atașat Hot. 525/2012)

CONSILIUL DE CONDUCERE AL I.N.P.P.A.