Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - Cluj

PARTENERI

http://www.clujust.ro/
http://baroul-cluj.ro
http://unbr.ro

TWITTER

  • Citeste despre Anunț pentru stagiarii de an II - ian.2012 - înscrieri la cursurile INPPA 2012: http://t.co/ZIEYgcKY
  • Citeste despre Anunț pentru stagiarii de an I - ian.2012: http://t.co/qvEFJgqz
  • Citeste despre Conferință Noul Cod Civil - organizată de Baroul Cluj și Curtea de Apel Cluj: http://t.co/rMTfY1o2
  • Citeste despre !! Obiecte pierdute !: http://t.co/urT07l2c
  • Citeste despre ! ! ! Anunţ important ! ! !: http://t.co/RObCnP0S
  • Citeste despre Hotărârea nr.147 de validare a dosarelor de înscriere la examenul de admitere în profesia de avoc... http://t.co/7byg66Tm
  • Citeste despre În atenţia stagiarilor de anul I: http://t.co/lCoJwgw
  • Citeste despre Conferinţe pe tema Noului Cod Civil: http://t.co/1HWW9K4
  • Citeste despre în atenţia stagiarilor de anul I: http://bit.ly/mQu4vM
  • Citeste despre av. Marius Harosa: http://bit.ly/kcPucj

Examen de primire în profesia de avocat - sesiunea septembrie 2015

Examen de primire în profesia de avocat
Data, ora şi locaţia: 14 Septembrie, 2015 - 09:00 - Universitatea Dimitrie Cantemir Cluj-Napoca - str Burebista nr. 2

*****************************************************************************************************
Publicăm Decizia Comisiei Permanente nr. 33/29.09.2015 privind validarea rezultatelor la examenul de primire în profesie- sesiunea 2015
*******************************************************************************************************
Publicăm Hotărârea nr. 25/05.09.2015 a Consiliului UNBR privind stabilirea cuantumului restituirilor sumelor achitate cu titlu de taxă de examen.

*******************************************************************************************************
EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT CA AVOCAT STAGIAR
ȘI A PERSOANELOR CARE S-AU DEFINITIVAT ÎN ALTE PROFESII JURIDICE
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2015
Comisia Națională de Examen

PROCES VERBAL

din data de 25 septembrie 2015

privind soluționarea contestațiilor la punctaj, formulate de candidații care s-au prezentat la examenul din data de 14 septembrie 2015

În conformitate cu prevederile art. 24 din “Regulamentul – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat si admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice”,

Comisia națională de examen,

Analizând contestațiile la punctaj, precum și procesul verbal întocmit de membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor la punctaj,

DISPUNE URMĂTOARELE:

1. În baza procesului-verbal întocmit de Comisia de soluționare a contestațiilor la punctaj, prin care s-a constatat, în urma reverificării tuturor lucrărilor candidaților care au formulat contestații la punctaj, că nu există diferențe între punctajul inițial acordat acestor lucrări și punctajul rezultat în urma re-verificării, se resping toate contestațiile la punctaj formulate de candidații care s-au prezentat la examenul din data de 14 septembrie 2015 (180 de contestații la punctaj formulate de candidații înscriși la examenul pentru dobândirea titlului de avocat stagiar și, respectiv, 13 de contestații la punctaj formulate de candidații înscriși la examenul pentru dobândirea titlului de avocat definitiv).

2. În consecință, lista cu rezultatele obținute de candidații care s-au prezentat la examenul de admitere în profesia de avocat (pentru dobândirea calității de avocat stagiar și pentru dobândirea calității de avocat definitiv) din data de 14 septembrie 2015, publicată la data de 21 septembrie 2015 pe paginile web ale U.N.B.R. și I.N.P.P.A. și afișată la centrele de examen, devine lista finală a rezultatelor obținute de candidații la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2015.

3. Prezentul proces verbal se va publica pe paginile web ale U.N.B.R. și I.N.P.P.A. – central și se va comunica Vicepreședintelui UNBR dl.prof.univ.dr. Ion Turculeanu și vicepreședinților coordonatori ai centrelor de examen, care îl vor publica prin afișare la sediul centrelor de examen ale I.N.P.P.A. și prin postare pe paginile web ale acestora.

Comisia națională de examen

PREȘEDINTE,

Av. Traian Cornel BRICIU

**********************************************************************************************************************************
ANUNŢ CONTESTAȚII!!

Candidaţii declaraţi respinşi la examenul din data de 14 septembrie 2015 vor putea formula contestații la punctaj până cel târziu 22 septembrie 2015, ora 10,00 .Contestaţiile se vor redacta prin utilizarea formularului-tip publicat pe pagina web a Centrului de examen Cluj al I.N.P.P.A. și se vor transmite, respectiv depune într-una din următoarele modalități:
- personal, la adresa Centrului Teritorial Cluj al INPPA, Cluj-Napoca, str.Pavel Roşca nr.4 ap.15, la care a susținut examen candidatul, între orele 10,30-15,30 în ziua de 21 septembrie 2015 şi orele 8,30-10,00 în ziua de 22 septembrie 2015;
- prin fax la numărul 021-330.12.97-INPPA Bucureşti
- prin email la adresa office@inppa.ro.
Termen limită: 22 septembrie 2015 ora 10.00
Prezentul anunţ a fost postat pe site www.inppa-cluj.ro, 21 septembrie 2015, ora 10,00

Vicepreședinte Comisia Națională de Examen
Av.dr. Gidro Stanca Ioana

*******************************************************************************************************************
Publicăm rezultate obţinute de candidaţii care s-au prezentat la examenul de admitere în profesia de avocat (pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar şi pentru dobândirea calităţii de avocat definitiv) din data de 14 septembrie 2015

**********************************************************************************************************************

ANUNT OBIECTE PIERDUTE

Candidații care și-au uitat în ziua examenului haine în garderobă, sunt rugați să sune la tel. 0264 430269.

*************************************************************************************************
Publicăm din partea Comisiei de examen Procesul verbal din 17 septembrie privind soluționarea contestațiilor la barem, formulate de candidații care s-au prezentat la proba de examen din 14 septembrie 2015, precum și Grilele în urma soluționării contestațiilor la barem.

***************************************************************************************************
Publicăm mai jos subiectele și baremele de corectare la examenul de primire în profesia de avocat - sesiunea 2015
****************************************************************************************************

Contestaţiile la baremul probei de examen din data de 14 septembrie 2015 vor putea fi formulate până cel târziu marţi, 15 septembrie 2015, ora 14.45.
Contestaţiile se vor putea depune la Baroul Cluj, la adresa Cluj-Napoca, str. Pavel Roșca nr.4 ap.15, între orele 10,30-14,45 sau prin fax la nr.0264-439450.
Termen limită: marţi 15 septembrie 2015 ora 14.45.
Mai jos, puteti descarca formularul pentru contestatii
Prezentul anunţ a fost postat pe site www.inppa-cluj.ro, la avizierul locaţiei de examen și la ușa Baroului Cluj, luni 14 septembrie 2015, ora. 14,45

****************************************************************************
Stimați candidați,

Vă prezentăm mai jos câteva informații cu privire la prezentarea la examen:

Examenul începe la ora 9.00 a zilei de 14.09.2105.
- Candidaţii se vor prezenta la sala de examen OBLIGATORIU la ora 8.00 cu actul de identitate
- Actele de identitate acceptate sunt cartea/buletinul de identitate, adeverinţa provizorie de identitate (în caz de pierdere a cărţii/buletinului de identitate), paşaportul sau permisul de conducere, prezentate în original şi aflate în termen de valabilitate; copii de pe acestea sau alte documente nu vor putea fi luate în considerare.
- Este strict interzis accesul în clădire cu mijloace electronice de comunicare sau de informare, sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile, pda-uri, tablete, notebook-uri, ceasuri inteligente etc.). Obiectele personale de valoare (ceasuri,telefoane, genti, etc.) vor fi depuse la garderoba care se va închide la ora începerii examenului, însă organizatorii nu vor răspunde pentru aceste obiecte.

Notă
*Informăm candidații cu privire la faptul că intrarea în sala de examen se face la ora 8,00.
În scopul asigurării unei bune desfășurări a accesului în clădire, respectiv în sălile de examen, candidații vor fi prezenți la ora 7.30 în curtea Universității Creștine Dimitrie Cantemir, Facultatea de Drept din Cluj-Napoca, str. Burebista nr.2.

Comisia de organizare a examenului

***********************************************************************************************************
Publicăm mai jos cererile de înscriere la examenul de primire în profesie -sesiunea septembrie 2015 : Anexa 1 - pentru dobândirea calității de avocat stagiar și Anexa 2 - pentru dobândirea calității de avocat definitiv
************************************************************************************************************
COMUNICAT BAROUL CLUJ - ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIE - septembrie 2015

Uniunea Naţională a Barourilor din România anunţă organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2015.
Examenul se va desfăşura în data de 14 septembrie 2015, conform următorului calendar:
- Luni, 14 septembrie 2015 - proba scrisă tip grilă pentru verificarea cunoștințelor juridice (pentru candidații la examenul de primire în profesie pentru dobândirea calității de avocat stagiar) sau, respectiv, test grilă pentru verificarea cunoștințelor teoretice și practice (pentru persoanele care au susținut examenul de definitivat în alte profesii juridice);
Examenul se va desfăşura la I.N.P.P.A. central precum şi la centrele teritoriale ale I.N.P.P.A.; conform arondării U.N.B.R., la Centrul teritorial Cluj-Napoca dau examen candidaţii din Barourile Alba, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş şi Sălaj.
Cererile de înscriere a candidaţilor la examen, însoţite de actele prevăzute în regulamentul de examen adoptat în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1117/05.06.2015 a Consiliului U.N.B.R., se vor depune în intervalul 31 iulie 2015 - 17 august 2015 la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.
Tematica, bibliografia de examen şi disciplinele de examen sunt prevăzute în Regulamentul de examen – Anexă la Hotărârea nr. 1117/05.06.2015 a Consiliului UNBR
Taxa de înscriere la examen este de 1000 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. din Bucureşti nr. RO56 RNCB 0082 0441 7248 0001 deschis la B.C.R. - Sucursala Unirea - Bucureşti cu menţiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2015”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2015”.

Acte necesare pentru înscriere, conform Regulamentului de examen: (actele se depun în 2 exemplare: un exemplar cu acte originale, iar al doilea exemplar cu copii ale actelor, conformate cu originalul)
- cerere de înscriere la examen (cerere tip de la Barou)
- certificat de naştere în copie certificată pentru conformitate
- actul de identitate, în copie
- diploma de licenţă, în copie legalizată, sau adeverinţă; în cazul în care diploma a fost obţinută dupa 1995, se va depune şi foaia matricolă în copie legalizată
- dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original
- certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii
- adeverință privind starea de sănătate a candidatului de la medicul de familie
- certificat psihiatric de la una din cele două entități desemnate de către Baroul Cluj : Medstar Cluj Mărăști –tel 0730/333017, Medstar Cluj Mănăștur – tel 0730/333001 și Cabinet de psihiatrie Remus Trăistaru – str. Calea Dorobanților nr. 14-16, ap. 67, cab.204 ( cladirea City Center) . Pentru eliberarea Certificatului este necesar sa vă prezentați cu un timbru fiscal de 1 leu.
- certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calității de avocat sau, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.
- CV
- 2 fotografii tip legitimaţie 2/3 cm
- 2 dosare plic
Înscrierea candidaților va avea loc la sediul nou al Baroului Cluj, str.Pavel Roșca nr.8, în zilele de L, M, M, J și V, între orele 10.30-14.00

************************************************************************************************
Publicăm mai jos DECIZIA nr 13 a Comisiei Permanente a UNBR privind rectificarea Anexei 1 și a Anexei 2 a Regulamentului cadru de examen de primire in profesie
************************************************************************************************

Publicăm mai jos HOTĂRÂREA Consiliului UNBR nr. 1115/05.06.2015 privind completarea Regulamentului - cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice
***********************************************************************************************
Publicăm HOTĂRÂREA Consiliului UNBR nr. 1116/05.06.2015 privind organizarea examenului de primire în profesie - sesiunea septembrie 2015

************************************************************************************************
Publicăm mai jos HOTĂRÂREA Consiliului UNBR nr. 1117 / 05.06.2015 pentru republicarea în formă consolidată a Regulamentului - cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice