Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - Cluj

PARTENERI

http://www.clujust.ro/
http://baroul-cluj.ro
http://unbr.ro

TWITTER

  • Citeste despre Anunț pentru stagiarii de an II - ian.2012 - înscrieri la cursurile INPPA 2012: http://t.co/ZIEYgcKY
  • Citeste despre Anunț pentru stagiarii de an I - ian.2012: http://t.co/qvEFJgqz
  • Citeste despre Conferință Noul Cod Civil - organizată de Baroul Cluj și Curtea de Apel Cluj: http://t.co/rMTfY1o2
  • Citeste despre !! Obiecte pierdute !: http://t.co/urT07l2c
  • Citeste despre ! ! ! Anunţ important ! ! !: http://t.co/RObCnP0S
  • Citeste despre Hotărârea nr.147 de validare a dosarelor de înscriere la examenul de admitere în profesia de avoc... http://t.co/7byg66Tm
  • Citeste despre În atenţia stagiarilor de anul I: http://t.co/lCoJwgw
  • Citeste despre Conferinţe pe tema Noului Cod Civil: http://t.co/1HWW9K4
  • Citeste despre în atenţia stagiarilor de anul I: http://bit.ly/mQu4vM
  • Citeste despre av. Marius Harosa: http://bit.ly/kcPucj

Examen de primire în profesia de avocat - sesiunea septembrie 2016

Examen de primire în profesia de avocat
Data, ora şi locaţia: 12 Septembrie, 2016 - 08:00 - Universitatea Creștina Dimitrie Cantemir-Facultatea de Drept Cluj, str. Burebista nr. 2

*******************************************************************************************************************

EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT CA AVOCAT STAGIAR ȘI A PERSOANELOR CARE S-AU DEFINITIVAT ÎN ALTE PROFESII JURIDICE
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

Comisia Națională de Examen

PROCES VERBAL

din data de 22 septembrie 2016
privind soluționarea contestațiilor la punctaj, formulate de candidații care s-au prezentat la examenul din data de 12 septembrie 2016

În conformitate cu prevederile art. 24 din “Regulamentul – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat si admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice”,

Comisia națională de examen,

Analizând contestațiile la punctaj, precum și procesul verbal întocmit de membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor la punctaj,

DISPUNE URMĂTOARELE:

1. În baza procesului-verbal întocmit de Comisia de soluționare a contestațiilor la punctaj, prin care s-a constatat, în urma reverificării tuturor lucrărilor candidaților care au formulat contestații la punctaj, că nu există diferențe între punctajul inițial acordat acestor lucrări și punctajul rezultat în urma re-verificării, se resping toate contestațiile la punctaj formulate de candidații care s-au prezentat la examenul din data de 12 septembrie 2016 (86 contestații la punctaj formulate de candidații înscriși la examenul pentru dobândirea titlului de avocat stagiar și, respectiv, 10 contestații la punctaj formulate de candidații înscriși la examenul pentru dobândirea titlului de avocat definitiv).

2. În consecință, lista cu rezultatele obținute de candidații care s-au prezentat la examenul de admitere în profesia de avocat (pentru dobândirea calității de avocat stagiar și pentru dobândirea calității de avocat definitiv) din data de 12 septembrie 2016, publicată la data de 19 septembrie 2016 pe paginile web ale U.N.B.R. și I.N.P.P.A., devine lista finală a rezultatelor obținute de candidații la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2016.

3. Prezentul proces verbal se va publica pe paginile web ale U.N.B.R. și I.N.P.P.A. – central și se va comunica Vicepreședintelui Comisiei naționale de examen, dl. prof. univ. dr. Ion Turculeanu, vicepreședinților coordonatori ai centrelor de examen, care îl vor publica prin afișare la sediul centrelor de examen ale I.N.P.P.A. și prin postare pe paginile web ale acestora.

Comisia națională de examen

PREȘEDINTE,

Av. dr. Traian Cornel BRICIU

************************************************************************************************************************************************

PROCES VERBAL
din data de 19 septembrie 2016
privind publicarea rezultatelor obţinute de candidaţii care s-au prezentat la examenul de admitere în profesia de avocat (pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar şi pentru dobândirea calităţii de avocat definitiv) din data de 12 septembrie 2016

În conformitate cu prevederile art. 23 din "Regulamentul – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat si admitere in cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice",

Comisia naţională de examen, în urma soluţionării contestaţiilor la baremul de evaluare la examenul din data de 12 septembrie 2016,

DISPUNE URMĂTOARELE:

1. Rezultatele obţinute de candidaţii care s-au prezentat la examenul din data de 12 septembrie 2016 se vor afişa la data de 19 septembrie 2016.

2. Candidaţii declaraţi respinşi la proba de examen din data de 12 septembrie 2016 vor putea formula contestaţie la punctaj până la data de 20 septembrie 2016, ora 14.00.

3. Prezentul proces verbal şi listele cu rezultatele obţinute de candidaţi se vor publica pe pagina web a U.N.B.R. şi se vor comunica vicepreşedinţilor coordonatori ai centrelor de examen, care le vor publica prin afişare la sediile centrelor de examen ale I.N.P.P.A., precum şi prin postare pe paginile web ale centrelor de examen.

Pentru Comisia naţională de examen

PREŞEDINTE,

Av. dr. Traian BRICIU

**************************************************************************************************************************************
ANUNT CONTESTAȚII

Candidaţii declaraţi respinşi la examenul din data de 12 septembrie 2016 vor putea formula contestații la punctaj până cel târziu în 20 septembrie 2016, ora 14,00.
Contestaţiile se vor redacta prin utilizarea formularului-tip publicat pe pagina web a Centrului Teritorial Cluj I.N.P.P.A. și se vor transmite, respectiv depune, într-una din următoarele modalități:
- personal, la adresa Centrului Teritorial Cluj al INPPA, Cluj-Napoca, str.Pavel Roşca nr.4 ap.15, între orele 9,30-14,00 în ziua de 20 septembrie 2016
- prin fax la numărul 021-330.12.97-INPPA Bucureşti
- prin email la adresa office@inppa.ro.
Termen limită: 20 septembrie 2016 ora 14,00
Prezentul anunţ a fost postat pe site www.inppa-cluj.ro, 19 septembrie 2016, ora 15,40

Vicepreședinte Comisia Națională de Examen
Av.dr. Gidro Stanca Ioana

*****************************************************************************************************************************
Rectificarea procesului verbal din data de 15 septembrie 2016 privind soluționarea contestațiilor la barem, formulate de candidații care s-au prezentat la proba de examen din data de 12 septembrie 2016

Luând act de referatul Comisiei de soluționare a contestațiilor depuse de candidații la examenul de primire în profesia de avocat – pentru obținerea titlului de avocat stagiar, sesiunea septembrie 2016, la disciplina Drept procesual penal, în sensul existenței unei erori materiale în transmiterea către Comisia națională de examen a soluțiilor privind rezolvarea contestațiilor, Comisia națională de examen DISPUNE

1. Rectificarea procesului verbal din data de 15 septembrie 2016 privind soluționarea contestațiilor la barem, formulate de candidații care s-au prezentat la proba de examen din data de 12 septembrie 2016 în sensul:

A. Se admit contestațiile la întrebarea de la Grila 1 (99), Grila 2 (88), Grila 3 (87), Grila 4 (93) de la disciplina „Drept procesual penal” – stagiari:

La această întrebare se consideră corectă indicarea:

- literei c)

Se acordă un (1) punct la această întrebare candidaților care au indicat ca variantă de răspuns litera c).

2. Celelalte dispoziții din procesul verbal din data de 15 septembrie 2016 privind soluționarea contestațiilor la barem rămân valabile.

3. Se validează baremul de evaluare, rectificat în conformitate cu mențiunile înscrise la punctul 1 de mai sus și la punctele 1-4 din procesul verbal din data de 15 septembrie 2016 privind soluționarea contestațiilor la barem. Baremul astfel validat se va publica prin afișare pe paginile web ale I.N.P.P.A și U.N.B.R..

Pentru Comisia națională de examen

PREŞEDINTE,

Av. dr. Traian – Cornel Briciu

Mai jos publicam baremul de evaluare rectificat (fisierele StagiariFinalG1, StagiariFinalG2, StagiariFinalG3, StagiariFinalG4)
*********************************************************************************************************************
Publicăm Baremele de corectare la proba scrisă tip grilă, susţinută în data de 12 septembrie 2016 la examenul de primire în profesia de avocat – pentru obţinerea titlului de avocat stagiar şi pentru obţinerea titlului de avocat definitiv, sesiunea septembrie 2016, astfel cum au fost modificate în urma soluţionării contestaţiilor la barem, conform procesului – verbal al Comisiei nationale de examen, publicat mai jos.

EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT CA AVOCAT STAGIAR
ŞI A PERSOANELOR CARE S-AU DEFINITIVAT ÎN ALTE PROFESII JURIDICE
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016
Comisia Națională de Examen

PROCES VERBAL
din data de 15 septembrie 2016 privind soluționarea contestațiilor la barem, formulate de candidații care s-au prezentat la proba de examen din data de 12 septembrie 2016

În conformitate cu prevederile art. 21 din Regulamentul – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice,

Comisia națională de examen,

Analizând contestațiile la baremul de evaluare la examenul din data de 12.09.2016, precum și opiniile formulate de membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor la barem, organizată pentru fiecare disciplină („Comisia”),

DISPUNE URMĂTOARELE:

1. În baza opiniei majoritare a membrilor Comisiei, se admit contestațiile la următoarele întrebări de la disciplina „Drept procesual civil” – stagiari:
a. Întrebarea de la Grila 1 (42), Grila 2 (60), Grila 3 (43), Grila 4 (42)
La această întrebare se consideră corectă indicarea:
- literei c)
Se acordă un (1) punct la această întrebare candidaților care au indicat ca variantă de răspuns litera c).

2. În baza opiniei majoritare a membrilor Comisiei, se admit contestațiile la următoarea întrebare de la disciplina „Drept penal” – stagiari:
Întrebarea de la Grila 1 (66), Grila 2 (65), Grila 3 (72), Grila 4 (65)
Această întrebare se anulează.
Se acordă un (1) punct la această întrebare tuturor candidaților.

3. În baza opiniei majoritare a membrilor Comisiei, se admit contestațiile la următoarea întrebare de la disciplina „Organizarea și exercitarea profesiei de avocat” – definitivi:
Întrebarea de la Grila 1 (13), Grila 2 (9), Grila 3 (9), Grila 4 (9)
La această ȋntrebare se consideră corectă indicarea:
- numai a literei a);
- numai a literei c);
- literelor a) și c).
Se acordă un (1) punct la această întrebare candidaților care au indicat ca variantă de răspuns litera a), litera c) sau literele a) și c).

4. În baza opiniei majoritare a membrilor Comisiei, se admit contestațiile la următoarea întrebare de la disciplina „Drept penal” – definitivi:
Întrebarea de la Grila 1 (76), Grila 2 (67), Grila 3 (68), Grila 4 (78)
Această întrebare se anulează.
Se acordă un (1) punct la această întrebare tuturor candidaților.

5. Se resping toate celelalte contestații la baremul de evaluare, formulate de candidații care s-au prezentat la proba de examen din data de 12 septembrie 2016.

6. Se validează baremul de evaluare, rectificat în conformitate cu mențiunile de la punctele 1-4 de mai sus, care se va publica prin afișare pe paginile web ale I.N.P.P.A și U.N.B.R..

7. În baza baremului rectificat conform prevederilor de mai sus se va proceda la evaluarea lucrărilor de examen din data de 12 septembrie 2016. Afișarea rezultatelor obținute de candidații care s-au prezentat la examenul de admitere în profesia de avocat (pentru dobândirea calității de avocat stagiar și pentru dobândirea calității de avocat definitiv) din data de 12 septembrie 2016 se va realiza cel mai târziu în data de 19 septembrie 2016.

8. Prezentul proces verbal se va publica pe paginile web ale I.N.P.P.A. și U.N.B.R. și se va comunica vicepreședinților coordonatori ai centrelor de examen.

Pentru Comisia națională de examen
PREŞEDINTE,
Av. dr. Traian – Cornel Briciu

***************************************************************************************************************************
ERATA : Termenul de depunere a contestațiilor este marți, 13 septembrie 2016, ora 16,00

****************************************************************************************************************************
Contestaţiile la baremul probei de examen din data de 12 septembrie 2016 vor putea fi formulate până cel târziu marţi, 13 septembrie 2016, ora 14.35.
Contestaţiile se vor putea depune la Baroul Cluj, la adresa Cluj-Napoca, str. Pavel Roșca nr.4 ap.15, între orele 10,30-14.35 sau prin fax la nr.0264-439450, 021-330.12.97, respectiv prin e-mail la adresa office@inppa.ro.
Formularul pentru contestație poate fi descărcat mai jos.
Termen limită: marţi 13 septembrie 2016 ora 14.35.

***********************************************************************************************************
Publicăm mai jos subiectele si baremele de corectare la examenul de primire in profesie - 12 septembrie 2016

************************************************************************************************************
Publicăm mai jos repartizarea pe sali de examen a candidaților la examenul de primire în profesie pentru dobandirea calității de avocat stagiar /definitiv din data de 12 septembrie 2016

**********************************************************************************************************************************************************

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA EXAMEN

- Examenul începe la ora 9.00 a zilei de 12.09.2016
- Candidaţii se vor prezenta la sala de examen OBLIGATORIU la ora 8.00 cu actul de identitate
- Actele de identitate acceptate sunt : cartea/buletinul de identitate, adeverinţa provizorie de identitate (în caz de pierdere a cărţii/buletinului de identitate), paşaportul sau permisul de conducere, prezentate în original şi aflate în termen de valabilitate; copii de pe acestea sau alte documente nu vor putea fi luate în considerare.
- Este strict interzis accesul în clădire cu mijloace electronice de comunicare sau de informare, sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile, pda-uri, tablete, notebook-uri, ceasuri inteligente etc.). Obiectele personale de valoare (ceasuri,telefoane, genti, etc.) vor fi depuse la garderoba care se va închide la ora începerii examenului, însă organizatorii nu vor răspunde pentru aceste obiecte.

Notă
*Informăm candidații cu privire la faptul că intrarea în sala de examen se face la ora 8,00.
În scopul asigurării unei bune desfășurări a accesului în clădire, respectiv în sălile de examen, candidații vor fi prezenți la ora 7.45 în curtea Universității Creștine Dimitrie Cantemir, Facultatea de Drept din Cluj-Napoca, str. Burebista nr.2.

***************************************************************************************************************
Rezultatele verificarii dosarelor de inscriere la examen se pot consulta pe site-ul baroului cluj, www.baroul-cluj.ro, sectiunea examene, incepand de luni, 22 august, ora 12.00

***************************************************************************************************************
Gasiți mai jos ANUNȚUL Uniunii Naționale a Barourilor din România privind organizarea Examenului de primire în profesia de avocat - sesiunea septembrie 2016, precum și cererile de înscriere la examen, in format editabil

****************************************************************************************************************
NOUTĂȚI PRIVIND ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIE - septembrie 2016

Uniunea Naţională a Barourilor din România anunţă organizarea Examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2016.
Examenul se va desfăşura în data de 12 septembrie 2016, conform următorului calendar:
- Luni, 12 septembrie 2016 - proba scrisă tip grilă pentru verificarea cunoștințelor juridice (pentru candidații la examenul de primire în profesie pentru dobândirea calității de avocat stagiar) sau, respectiv, test grilă pentru verificarea cunoștințelor teoretice și practice (pentru persoanele care au susținut examenul de definitivat în alte profesii juridice);
Examenul se va desfăşura la I.N.P.P.A. Central precum şi la Centrele teritoriale ale I.N.P.P.A.; conform arondării U.N.B.R., la Centrul teritorial Cluj-Napoca dau examen candidaţii din Barourile Alba, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş şi Sălaj.
Cererile de înscriere a candidaţilor la examen, însoţite de actele prevăzute în regulamentul de examen adoptat în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 98/04.06.2016 a Consiliului U.N.B.R., se vor depune în intervalul 19 iulie 2016 - 17 august 2016 la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.
Tematica, bibliografia de examen şi disciplinele de examen sunt prevăzute în Regulamentul de examen – Anexă la Hotărârea nr. 98/04.06.2016 a Consiliului UNBR, respectiv la Hotărârea nr. 99/04.06.2016 a Consiliului UNBR ( se gasesc atasate mai jos)
Taxa de înscriere la examen este de 1000 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A., din Bucureşti nr. RO56 RNCB 0082 0441 7248 0001 deschis la B.C.R. - Sucursala Unirea - Bucureşti cu menţiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2016”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2016”.

Acte necesare pentru înscriere, conform Regulamentului de examen: (actele se depun în 2 exemplare: un exemplar cu acte originale, iar al doilea exemplar cu copii ale actelor, conformate cu originalul)
- cerere de înscriere la examen (cerere tip de la Barou). cererea va fi însoțită de o declarație din care rezultă că în cazul în care va fi declarat admis, candidatul înțelege că nu se poate înscrie în alt barou decât cel la care a depus cererea de înscriere la examen ( declarație tip de la Barou)
- certificat de naştere în copie certificată pentru conformitate
- actul de identitate, în copie
- diploma de licenţă, în copie legalizată, sau adeverinţă; în cazul în care diploma a fost obţinută dupa 1995, se va depune şi foaia matricolă în copie legalizată
- dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original
- certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii
- adeverință privind starea de sănătate a candidatului, de la medicul de familie
- certificat psihiatric de la una din cele două entități desemnate de către Baroul Cluj : Medstar Cluj Mărăști sau Mănăștur – telefon pentru programari 0371/789.789, respectiv Cabinet de psihiatrie Remus Trăistaru – str. Calea Dorobanților nr. 14-16, ap. 67, cab.204 ( clădirea City Center) telefon programari: 0728.309.318.
Pentru eliberarea Certificatului este necesar sa vă prezentați cu un timbru fiscal de 1 leu.
- certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calității de avocat sau, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.
- CV
- 2 fotografii tip legitimaţie 2/3 cm
- 2 dosare plic
Înscrierea candidaților va avea loc la sediul Baroului Cluj, str.Pavel Roșca nr.8, în zilele de L, M, M, J și V, între orele 10.30-14.00
În ziua de 15 august, fiind zi liberă prin lege, nu se preiau dosare!

*******************************************************************************************************************************************
Publicăm Hotărârea Consiliului UNBR nr. 98/04.06.2016 pentru republicarea în formă consolidată a Regulamentului -cadru privind organizarea Examenului de primire în profesia de avocat si admitere în INPPA( în vederea dobândirii titlului de avocat stagiar) și de primire în profesie de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice

**********************************************************************************************************************************************
Anunțăm candidații care doresc să se înscrie la Examenul de primire în profesie sesiunea septembrie 2016, că perioada de înscriere și depunere a dosarelor este 19 iulie 2016 - 17 august 2016, conform Hotărârii nr. 97/04.06.2016 pe care o atașăm mai jos. În aceeași Hotărâre găsiți detalii privind organizarea examenului, taxa de înscriere și tematica de examen.

**********************************************************************************************************************************************
Publicăm mai jos Hotărârea Consiliului UNBR nr. 96/04.06.2016 privind modificarea și completarea Regulamentului cadru privind organizarea Examenului de primire în profesia de avocat si admitere în INPPA( în vederea dobândirii titlului de avocat stagiar) și de primire în profesie de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice

**********************************************************************************************************************************************
Publicăm Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 59/24.03.2016 privind principiile și măsurile de organizare a examenului de primire în profesia de avocat- sesiunea 2016