Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - Cluj

PARTENERI

http://www.clujust.ro/
http://baroul-cluj.ro
http://unbr.ro

TWITTER

  • Citeste despre Anunț pentru stagiarii de an II - ian.2012 - înscrieri la cursurile INPPA 2012: http://t.co/ZIEYgcKY
  • Citeste despre Anunț pentru stagiarii de an I - ian.2012: http://t.co/qvEFJgqz
  • Citeste despre Conferință Noul Cod Civil - organizată de Baroul Cluj și Curtea de Apel Cluj: http://t.co/rMTfY1o2
  • Citeste despre !! Obiecte pierdute !: http://t.co/urT07l2c
  • Citeste despre ! ! ! Anunţ important ! ! !: http://t.co/RObCnP0S
  • Citeste despre Hotărârea nr.147 de validare a dosarelor de înscriere la examenul de admitere în profesia de avoc... http://t.co/7byg66Tm
  • Citeste despre În atenţia stagiarilor de anul I: http://t.co/lCoJwgw
  • Citeste despre Conferinţe pe tema Noului Cod Civil: http://t.co/1HWW9K4
  • Citeste despre în atenţia stagiarilor de anul I: http://bit.ly/mQu4vM
  • Citeste despre av. Marius Harosa: http://bit.ly/kcPucj

Examen de primire în profesia de avocat sesiunea septembrie 2017

Examen de primire în profesia de avocat
Data, ora şi locaţia: 1 Septembrie, 2017 - 09:00 - București

*********************************************************************************************
Statistica rezultate

- La nivel național au fost prezenți la examen 3092 candidati stagiari + 104 definitivi
- La nivel național, au promovat examenul 524 candidati stagiari si 4 definitivi
- 16.94% procent promovabilitate pe țară la stagiari si 3,84% la definitivi

SITUAȚIA PE CENTRE TERITORIALE

București
Stagiari: 1675 candidați, 330 admiși (19.70 %)
Definitivi: 51 candidați, 2 admisi (3,50 %)

Brașov:
Stagiari: 245 candidați, 16 admiși (6,53 %)
Definitivi: 16 candidați, 1 admis (6,25 %)

Cluj
Stagiari: 347 candidați, 84 admiși (24,20 %)
Admiși pe barouri: 70 (din 260 de candidati) Cluj (26,92 %), 3 Alba, 3 Bistrița-Nasaud, 6 Maramureș și 2 Salaj
Definitivi: 3 pe centru (0 pe Cluj), 0 candidați admisi

Craiova:
Stagiari: 177 candidați, 12 admiși (6,77 %)
Definitivi: 8 candidați, 0 admiși

Galați:
Stagiari: 49 candidați, 8 admiși (16,32 %)
Definitivi: 5 candidați, 1 admis (20 %)

Iași:
Stagiari: 276 candidați, 32 admiși (11.59 %)
Definitivi: 9 candidați, 0 admisi

Timișoara:
Stagiari: 323 candidați, 42 admiși (13 %)
Definitivi: 12 candidați, 0 admis

SITUAȚIA PE BAROUL CLUJ:
Din 266 candidati inscrisi la Baroul Cluj, 1 s-a retras, 5 au fost absenti,
260 candidati prezenti la examen - 190 au fost respinsi, 70 candidați promovați

Promovabilitate pe universități:
Univ.Babes-Bolyai: 64 (91,42 %)
Univ. Dimitrie Cantemir: 2
Univ. Bogdan Vodă: 2
Univ. București: 2

*****************************************************************************************************

EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT CA AVOCAT STAGIAR ŞI A PERSOANELOR CARE S-AU DEFINITIVAT ÎN ALTE PROFESII JURIDICE
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017
Comisia Națională de Examen

PROCES VERBAL
din data de 07 septembrie 2017 privind publicarea rezultatelor obţinute de candidaţii care s-au prezentat la examenul de admitere în profesia de avocat (pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar şi pentru dobândirea calităţii de avocat definitiv) din data de 01 septembrie 2017

În conformitate cu prevederile art. 23 din "Regulamentul – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat si admitere in cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice",

Comisia naţională de examen, în urma soluţionării contestaţiilor la baremul de evaluare la examenul din data de 01 septembrie 2017,

DISPUNE URMĂTOARELE:

1. Rezultatele obţinute de candidaţii care s-au prezentat la examenul din data de 01 septembrie 2017 se vor afişa la data de 07 septembrie 2017.

2. Candidaţii declaraţi respinşi la proba de examen din data de 01 septembrie 2017 vor putea formula contestaţie la punctaj până la data de 08 septembrie 2017, ora 19.00.

3. Prezentul proces verbal şi listele cu rezultatele obţinute de candidaţi se vor publica pe pagina web a U.N.B.R. şi se vor comunica vicepreşedinţilor Comisiei naționale de examen.

Pentru Comisia naţională de examen

PREŞEDINTE,

Av. dr. Traian BRICIU

*******************************************************************************************************
Publicăm rezultatele obţinute de candidaţii care s-au prezentat la examenul de admitere în profesia de avocat (pentru dobândirea calitatii de avocat stagiar şi pentru dobândirea calităţii de avocat definitiv) din data de 01 septembrie 2017,

******************************************************************************************************************

EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT CA AVOCAT STAGIAR ŞI A PERSOANELOR CARE S-AU DEFINITIVAT ÎN ALTE PROFESII JURIDICE
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017
Comisia Națională de Examen

PROCES VERBAL

din data de 4 septembrie 2017 privind soluționarea contestațiilor la barem, formulate de candidații care s-au prezentat la proba de examen din data de 1 septembrie 2017
În conformitate cu prevederile art. 21 din Regulamentul – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice,
Comisia națională de examen,
Analizând contestațiile la baremul de evaluare la examenul din data de 1.09.2017, precum și opiniile formulate de membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor la barem, organizată pentru fiecare disciplină („Comisia”), DISPUNE URMĂTOARELE:

1. În baza opiniei majoritare a membrilor Comisiei, se admit contestațiile la disciplina „Drept procesual civil” – definitivi:
la întrebarea de la Grila 1 (59), Grila 2 (49), Grila 3 (49), Grila 4 (59)
La această întrebare se consideră corectă indicarea:
– literei a)
Se acordă un (1) punct la această întrebare candidaților care au indicat ca variantă de răspuns litera a).
2. Se resping toate celelalte contestații la baremul de evaluare, formulate de candidații care s-au prezentat la probele de examen din data de 1 septembrie 2017 – stagiari și definitivi.
3. Se validează baremul de evaluare, rectificat în conformitate cu mențiunile de la pct.1 de mai sus, care se va publica prin afișare pe paginile web ale I.N.P.P.A și U.N.B.R..
4. În baza baremului rectificat conform prevederilor de mai sus se va proceda la evaluarea lucrărilor de examen din data de 1 septembrie 2017. Afișarea rezultatelor obținute de candidații care s-au prezentat la examenul de admitere în profesia de avocat (pentru dobândirea calității de avocat stagiar și pentru dobândirea calității de avocat definitiv) din data de 1 septembrie 2017 se va realiza cel mai târziu în data de 7 septembrie 2017.
5. Prezentul proces verbal se va publica pe paginile web ale I.N.P.P.A. și U.N.B.R. și se va comunica vicepreședinților Comisiei de examen.

Pentru Comisia națională de examen
PREŞEDINTE,
Av. dr. Traian – Cornel Briciu

********************************************************************************************************************
Subiectele si baremele la Examenul de primire in profesia de avocat sesiunea septembrie 2017 pot fi consultate pe site-ul inppacentral.ro.
Pe acelasi site gasiti informatii despre termenul de depunere a contestatiilor la barem, precum si formularul de contestatie.
********************************************************************************************************************
Publicăm repartizarea pe imobile și săli a candidaților la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2017, care se va desfășura în ziua de 01 septembrie 2017
********************************************************************************************************************
COMUNICAT BAROUL CLUJ - ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIE - septembrie 2017
Uniunea Națională a Barourilor din România anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2017.
Data desfășurării examenului este 01.09.2017 pentru toți candidații.
Examenul se va desfășura prin susținerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte.
Materiile de examen sunt: organizarea și exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal.
Examenul se susține în cadrul I.N.P.P.A. și se desfășoară în mod unitar, la București. Tematica de examen este cea stabilită prin Hotărârea nr. 243 din 17.06.2017, publicată pe site-ul U.N.B.R.
Înscrierea la examen se va desfășura astfel:
– Cererile de înscriere se depun în intervalul 3 iulie 2017 – 31 iulie 2017 la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-și desfășoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.
– Cererile vor fi însoțite de actele prevăzute în Regulamentul de examen.
– În perioada 1 august 2017 – 10 august 2017 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen, iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen.
Taxa de examen este de 1000 lei și se va achita în contul I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. Sucursala Unirea București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2017”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2017”.

Acte necesare pentru înscriere:
-actele se depun în 2 exemplare: un exemplar cu : copia certificatului de naștere conformat cu originalul, copia cărtii de identitate conformate cu originalul, adeverința/diploma de licență și suplimentul la diplomă în copie legalizată, adeverințele medicale în original, cazier în original, chitanță în original, CV și două fotografii tip legitimație), iar al doilea exemplar cu copii ale actelor din primul dosar, conformate cu originalul)
- cerere de înscriere la examen (cerere tip de la Barou)
a) certificatul de naștere, în copie certificată pentru conformitate;
b) actul de identitate, în copie;
c) diploma de licență sau adeverința provizorie, în copie legalizată. În cazul în care diploma de licență s-a obținut după anul 1995, se va depune și copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
d) dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
e) certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
f) certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând și o evaluare psihiatrică *;
g) certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calității de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.
- CV
- 2 fotografii tip legitimaţie 2/3 cm
- 2 dosare plic
Înscrierea candidaților va avea loc la sediul Baroului Cluj, str.Pavel Roșca nr.8, în zilele lucrătoare între orele 10.30-14.00, iar in 31 iulie până la ora 16,00.

*
certificat psihiatric de la una din cele două entități desemnate de către Baroul Cluj :
 1A Medic specialist psihiatru Dr.Loredana Lar în perioada 3-31 iulie 2017
o la Medstar Union în incinta Complexului Comercial Union etaj I, cartier Mănăștur - Luni, Miercuri și Vineri 14.00-15.00
o la Medstar Mărăști în incinta Complexului Comercial Piața Mărăști, etaj III, cartier Mărăști – Marți și Joi 12,00-13,00
 1B Medic specialist psihiatru Dr.Radu Crișan în perioada 3-14 iulie, 24-31 iulie 2017
o la Medstar Union în incinta Complexului Comercial Union etaj I, cartier Mănăștur – Joi 13,00-15,00
o la Medstar Mărăști în incinta Complexului Comercial Piața Mărăști, etaj III, cartier Mărăști – Luni 17,00-19,00, Marți 13,00-15,00, Miercuri 14,00-16,00 și Vineri 15,00-17,00
 2 Cabinet de psihiatrie Remus Trăistaru în peroada 3-31 iulie 2017 - FĂRĂ PROGRAMARE
o Cabinet situat pe str. Calea Dorobanților nr. 14-16, etaj II (clădirea Cluj City Center) zilnic între orele 10,30-12,00, tarif 40 lei – include și timbrul fiscal; informații suplimentare pe www.psihiexpert.ro
Pentru eliberarea Certificatului este necesar sa vă programați (1A, 1B) la call-center Medstar la tel 0371-789789, să vă prezentați cu act de idenitate, adeverința medicală de la medicul de familie care să ateste antecedentele medicale personale și un timbru fiscal în valoare de 1 leu (achiziționat de la Poștă sau Tribunal), cost examinare 40 lei, durata examinării nu depășește 10 minute.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ

Uniunea Națională a Barourilor din România anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2017.
Data desfășurării examenului este 01.09.2017 pentru toți candidații.
Examenul se va desfășura prin susținerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte.
Materiile de examen sunt: organizarea și exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal.
Examenul se susține în cadrul I.N.P.P.A. și se desfășoară în mod unitar, la București. Tematica de examen este cea stabilită prin Hotărârea nr. 243 din 17.06.2017, publicată pe site-ul U.N.B.R.
Înscrierea la examen se va desfășura astfel:
– Cererile de înscriere se depun în intervalul 03 iulie 2017 (ora 8.00) – 31 iulie 2017 (ora 16.00) la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-și desfășoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.
– Cererile vor fi însoțite de actele prevăzute în Regulamentul de examen.
– În perioada 01 august 2017 – 10 august 2017 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen.
Taxa de examen este de 1000 lei și se va achita în contul I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. Sucursala Unirea București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2017”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2017”.